วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 9/2555


อบรมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
(นายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ผอ.ศปจ.ชัยภูมิ กล่าวเปิดการอบรม)

   ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมเป็นอย่างมาก   อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการได้แก่  การทำลายแหล่งต้นน้ำลำธาร การใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช  ตลอดจนการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม  โดยที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกสร้างสวนยางการ เกษตรส่วนใหญ่ยังมีการใช้ปุ๋ยไม่ตงตามความต้องการของพืชและบางครั้งมากเกินความจำเป็นทำให้ต้นทุนในการจัดการ ดูแลสวนยางสูงเกินความจำเป็น
  การวิเคราะห์ดินเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพในการใช้ปุ๋ยให้คุ้มค่าที่สุด ประหยัด และลดต้นทุนการผลิต อีกวิธีหนึ่ง และเลือกสภาพดินที่เหมาะสมในการปลูกยางพาราอีกด้วย  ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิจึงเห็นความสำคัญในฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน” ให้กับเกษตรในอำเภอคอนสาร และอำเภอภูเขียวซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางจำนวนมากอันดับต้นๆของจังหวัด โดยมีเกษตรเข้าอบรมจำนวนกว่า 70 คน
   รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 2และ15 พฤษภาคม 2555 ณ ตำบลห้วยยาง อ.คอนสาร
  รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 3และ16 พฤษภาคม 2555 ณ ตำบลกวางโจน อ.ภูเขียว

  โดยกิจกรรมภาพรวมประกอบไปด้วยการเก็บตัวอย่างดินในแปลงปลูกยาง นำตัวอย่างดินมาฝึกทดสอบวิเคราะห์ดิน และนำอุปกรณ์ไปทดสอบในพื้นที่ เก็บข้อมูลสภาพดินในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการจัดหาปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมต่อไป
ภาพบรรยากาศการอบรม
นายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ผอ.ศปจ.ชัยภูมิ กล่าวเปิดการอบรม รุ่นที่2

แนะนำอุปกรณ์การตรวจหาธาตุอาหารในดิน

ตรวจดู เทียบสีหลังการวิเคราะห์กับแถบสีมาตรฐาน
ตัวอย่างดินที่เกษตรกรนำมาวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น: