วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 5/2555


          ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/ 2555 วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา10.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานคณะอนุกรรมการเป็นประธานในการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ได้หารือถึงเรื่องแผนธุรกิจที่จะเป็นข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ใช้ในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ และการกำหนดเพดานสินเชื่อของแต่ละสหกรณ์ฯตามศักยภาพในการให้ผลผลิตยางพาราในรูปแบบต่าง ๆ การบันทึกบัญชี การตรวจบัญชี วิธีการและเกณฑ์ในการจ่ายเงินของธ.ก.ส. ด้วย โดยมติในที่ประชุมครั้งนี้จะนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป...
ภาพบรรยากาศการประชุม...

เตรียมพร้อมก่อนการประชุมในด้านเอกสาร, power point และการลงชื่อเข้าร่วมประชุมของคณะอนุกรรมการ
นายบรรยงค์  วงกนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวเปิดการประชุม
หารือเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อกำหนดเพดานของการอนุมัติสินเชื่อของธ.ก.ส.
ตัวแทนจากธ.ก.ส. ชี้แจงการอนุมัติและการจ่ายสินเชื่อ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต่าง ๆ
นายบรรยงค์  วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานในที่ประชุมสรุปมติในการประชุมและกล่าวปิดประชุม

ไม่มีความคิดเห็น: