วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 2/2555


            ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ร่วมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมหลักสูตรการกรีดยางอย่างถูกวิธี” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อ.ภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4คน นับเป็นรุ่นที่3 ของปีงบประมาณ 2555 รวมแล้วทั้งสิ้น 110 คนภายใต้บันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกันระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ระหว่างวันที่วันที่ 13- 17 กุมภาพันธ์  2555  ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง อ.ภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิ 
          ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทักษะด้านอาชีพที่มันคงในด้านอาชีพการทำสวนยางพารา ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักและรายได้หลักของชาวอำเภอภักดีชุมพล เป็นการลดปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีด ยาง ปัญหาการกรีดยางต้นเล็ก หน้ากรีดยางเสียหายและที่สำคัญช่วยให้อาชีพสวนยางพารายั่งยืนยาวนานที่สุด
            การอบรมในครั้งนี้ได้รับการประสานงานและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะกรรมการเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางอ.ภักดีชุมพล นำโดยนายประสงค์ สูงชัยภูมิประธานเครือข่ายอำเภอภักดีชุมพลและ ครูยางในพื้นที่ นายทวี แก้วจอมพลในการคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการอบรม และร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วยในการฝึกอบรม อีกทั้งช่วยชี้แจงโครงการต่างของ สกย.เพื่อความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและสำนักงานกองทุนสงเคราห์การทำสวนยาง 
 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การฝึกกรีด มีด และหินในการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานอันเป็นก้าวสำคัญในการทำงานเพื่อพี่น้องชาวสวนยางต่อไป
            ในโอกาสนี้ นายจตุรงค์ พุ่มศีสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิได้มาตรวจติดตาม ทักทายและให้โอวาทผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
ในวันเปิดการฝึกอบรมได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกล่าวเปิดและมีความยินดีที่จะจัดฝึกอบรมด้วยงบพัฒนาอาชีพของท้องถิ่นในโอกาสต่อไป  และในวันปิดการอบรมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมด้วย
          จากความสำเร็จของโครงการนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ได้ติดต่อขอข้อมูลโครงการอบรม งบประมาณการอบรม และหลักสูตรต่างๆของสำนักงาน รวมทั้งข้อมูลสวนยางที่เปิดกรีดแล้วของจังหวัดชัยภูมิที่มีเกือบ 9,000 ไร่ เพื่อนำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อของบพัฒนาอาชีพของจังหวัดในการจัดฝึกอบรมกรีดยาง อันเป็นปัญหาของสกย.เราที่ขาดแคลนงบประมาณอยู่มากนับเป็นการเติมเต็มในส่วนที่ขาดอีกส่วนหนึ่งนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นที่สกย.เรายังเป็นผู้นำเรื่องยางพาราสำหรับพี่น้องชาวสวน ยางพาราและเป็นที่ไว้วางใจและยอมรับจากหน่วยงานภายนอกซึ่งควรดำรงรักษาไว้ เช่นนี้ตลอดไป

ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ร่วมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมหลักสูตร”การกรีดยางอย่างถูกวิธี”

นายก อบต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ประธานเปิดการอบรม

เริ่มบทเรียนด้วยการฝึกลับมีดกรีดยางกันก่อน คุณหมอก็มา คุณหมอลางานมาเลย 1 อาทิตย์ เจ้าของสวนยางงพารา 50 ไร่

สอนการเปิดกรีด จากพี่ใหญ่ วีระ สาตรา

น้องคนนี้เอาจรีงเอาจังมาก

ติวเข้มกันเรื่อยๆ

ลุยกันเลย!

นายจตุรงค์ พุ่มศีสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิได้มาตรวจติดตาม ทักทายและให้โอวาทผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

วันสุดท้าย สอบกรีดยาง ตรวจให้คะแนน

นายประสงค์ สูงชัยภูมิประธานเครือข่ายอำเภอภักดีชุมพล กล่าวรายงาน ต่อปรธานในวันปิดการอบรม

มอบรางวัลกันหน่อย

วันสุดท้าย ผ่านฉลุยเลย เย้!

ไม่มีความคิดเห็น: