วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 7/2555(ผอ.ศปจ.ชัยภูมิกล่าวเปิดการอบรมติดตายางรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2555)


จากสถานการณ์ความต้องปลูกยางพาเพิ่มมากขึ้นทั้งประเทศจนเป็นสาเหตุให้ต้นยางชำถุง ซึ่งเป็นวัสดุปลูกยางพาราขาดแคลนและมีราคาสูงจนทำให้ไม่สามารถหาพันธุ์ยางมาปลูกได้ ซึ่งเป็นภาระต่อเกษตรกรในการปลูกสร้างสวนยางเป็นอย่างมาก ทำให้เกษตรชาวสวนยางตื่นตัวและสนใจในการผลิตยางชำถุงใช้เอง โดยการเพาะเมล็ดยางพาราเพื่อทำการติดตาทันใช้ในฤดูปลูกต่อไป
                เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนวัสดุปลูกของเกษตรกรและลดต้นทุนการผลิตอีกทั้งยังสามารถนำมาประกอบอาชีพเป็นอาชีพเสริมรายได้ระหว่างรอผลผลิต
          ดังนั้นศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิจึงเห็นความสำคัญในฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการ “การติดตายาง” ให้กับเกษตรที่สนใจขึ้นเพื่อให้สามารถขยายพันธุ์ยางอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพและยังเป็นการช่วยเสริมสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรเจ้าของสวนยางและลดต้นทุนการผลิตด้วย ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางลดค่าใช้จ่ายในการปลูกสร้างสวนยางและเสริมอาชีพและรายได้ระหว่างรอผลผลิตจากสวนยางอันจะนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือมีความมั่นคงในอาชีพการทำสวนยาง
  จัดอบรมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 จัดอบรม ณ อบต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 28-29 ก.พ. 2555 จำนวน 35 คน
อบรมติดตายางรุ่นแรก

วันแรกฝึกปฏิบัติเฉือนแผ่นตา

วันที่สองทดสอบกันในแปลงต้นกล้าวัดฝีมือกันหน่อย สาธิตโดยนายเสวียน เลิศนอก เจ้าของแปลงยางซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่เคยอบรมไปก่อนหน้านี้

เสร็จงานเก็บภาพกันนิดนึง

 รุ่นที่ 2 จัดอบรม ณ ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 27-28 มี.ค. 2555 จำนวน 35 คน

วันแรกบรรยายและฝึกเฉือนแผ่นตา

ลงมือกันเลย

ทดลองติดตากับต้นกล้าก่อนลงแปลงติดตา

 รุ่นที่ 3 จัดอบรม ณ อบต.นางแดด อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 29-30 มี.ค. 2555 จำนวน 35 คน

วันแรกบรรยายและฝึกเฉือนแผ่นตา

ปฏิบัติการติดตายาง

ลงแปลงติดตากันเลย

ถ่ายรูปหมูกันหน่อย


ไม่มีความคิดเห็น: