วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิฉบับที่ 7/2554


          ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ  ได้จัดอบรมหลักสูตร”การกรีดยางและการผลิตยางแผ่นคุณภาพดี” ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ตำบลท่าหินโงม อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 60 คน ในโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนในพื้นที่ตำบลท่าหินโงม อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารห้องประชุมตำบลท่าหินโงม อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ
          ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทักษะด้านอาชีพที่มันคงในด้านอาชีพการทำสวนยางพารา ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักและรายได้หลักของชาวตำบลท่าหินโงม อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิซึ่งมีพื้นที่ปลูกยางมากกว่า5,000ไร่ และ เป็นการลดปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีดยาง ปัญหาการกรีดยางต้นเล็ก หน้ากรีดยางเสียหายและที่สำคัญช่วยให้อาชีพสวนยางพารายั่งยืนยาวนานที่สุด
         โดยศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิได้สนับสนุนวิทยากรคือนายทศพล จันทร์ชฎา ฝึกอบรมและบรรยายนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งต่อเนื่องมาจากการอบรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง ในระหว่างวันที่ ในระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2554ที่ผ่านมา
          จากบทบาทและภารกิจที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า สกย.เรายังเป็นที่พึ่งสำหรับพี่น้องชาวสวน ยางพาราและเป็นที่ไว้วางใจและยอมรับจากหน่วยงานภายนอกซึ่งควรดำรงรักษาไว้ เช่นนี้ตลอดไป
นางเลอลักษณ์ ยืนชีวิต นายกอบต.ท่าหินโงมกล่าวเปิดโครงการอบรมกรีดยาง นายกหญิง 4สมัยและในฐานะผู้นำบุกเบิกยางพาราในพื้นทีเป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านเรื่องยางพาราตอนนี้เริ่มได้ผลผลิตแ้ล้วกว่า 100แผ่นต่อวันน่าอิจฉาจริงๆ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อายุเป็นเพียงตัวเลข

นางเลอลักษณ์ ยืนชีวิต นายกอบต.ท่าหินโงม ทดลองกรีดยาง

บรรยากาศระหว่างการอบรมกรีดยาง

นางเลอลักษณ์ ยืนชีวิต นายกอบต.ท่าหินโงม มอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการอบรม

นางเลอลักษณ์ ยืนชีวิต นายกอบต.ท่าหินโงมกล่าวปิดงาน

ถ่ายรูปแสดงความยินดีกันหน่อยเหน็ดเหนื่อกันมา5วันแลัว

พาเยี่ยมสวนยางในฐานะผู้นำบุกเบิกนำพาชาวบ้านเรื่องยางพาราตอนนี้เริ่มได้ผลผลิตแ้ล้วกว่า 100แผ่นต่อวันน่าอิจฉาจริงๆ 

พาหนะคู่ใจนองนายกหญิง

สัญลักใหม่เส้นทางมุ่งสู่มอหินขาวชัยภูมิ อยู่ในเขตตำบลท่าหินโงม

วันสุดท้ายของการอบรมตรงกับวันอาสาฬหบูชาพอดี มีขบวนแห่เทียนพรรษาของชาวบ้านสนุกสนานเลย 

น้องๆนักเรียนร่วมขบวนแห่

ไม่มีความคิดเห็น: