วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 3 / 2555


              Synergy  คือ การผนึกพลัง หรือ สนธิพลัง  ก่อให้เกิดผลมากกว่าบวก (สมการของพลังผนึกก็คือ 1+1 > 2) และเป็นหนึ่งในตัวชีวัดของสกย. ซึ่งศูน  ย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิภายใต้การนำของผอ.จตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของหลักการทำงานร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดแต่ก่อให้เกิดประโยชย์สูงสุด จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกซึงในปีงบประมาณ 2554 ที่ผ่านมาได้ร่วมอบรมกับองค์กรท้องถิน 2 รุ่นกว่า 120 คน และร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิ อบรมทั้งหมด 4 รุ่น กว่า300 คน เป็นการเสริมศักยภาพให้กับสกย.ซึ่งมีงบประมาณจำกัดที่ได้จัดสรรให้ในปีที่ผ่านมาแค่เพียง3รุ่นจำนวน90คนและในปีงบประมาณ 2555 ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาแรงงานจังหวัดชัยภูมิจัดอบรมกรีดยางพาราอย่างถูกวิธี 3 รุ่น จำนวนกว่า110 คนและในปีนี้ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิจัดอบรมเข้มอีก 4 รุ่น
            ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมหลักสูตร”การกรีดยางและการผลิตยางแผ่นคุณภาพดี” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลายรุ่นที่ 1 ประจำปี 2555 จำนวน 70 คน ในโครงการส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โครงการ"คน กฟผ. ญาติใกล้ชิด มิตรใกล้บ้าน"ระหว่างวันที่วันที่ 19 มีนาคม – 24 มีนาคม 2555 ณ ศาลาการเปรียญวัดท่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
          ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทักษะด้านอาชีพที่มันคงในด้านอาชีพการทำสวนยางพารา ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักและรายได้หลักของชาวทุ่งลุยลายพัฒนาสิ่ง แวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ตำบลทุ่งลุยลายและเป็นการลดปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีด ยาง ปัญหาการกรีดยางต้นเล็ก หน้ากรีดยางเสียหายและที่สำคัญช่วยให้อาชีพสวนยางพารายั่งยืนยาวนานที่สุด
          โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัด ชัยภูมิคือนายทศพล จันทร์ชฎา พนักงานสงเคราะห์สวนยาง 5 ผ่านทางผู้อำนวยการคือนายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ซึงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
          จากความสำเร็จของโครงการดังกล่าวที่จัดอบรมไปแล้วทั้งหมด 4 รุ่นรวมกว่า 300 คนแล้วในปี 2554ที่ผ่านมา แต่เกษตรกรยังมีความต้องการอีกสูงมากที่มาสมัครเพื่อรอเข้ารับการอบรมอีกล้นหลาม ทำให้ นายพิสุทธิ โชคคติวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติการ ดูแลกำกับ 7 เขื่อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นผู้อนุมัติงบประมาณในโครงการดังกล่าว เล็งเห็นความสำคัญการอบรมอาชีพให้กับเกษตรกรในครั้งนี้ ได้มีดำริที่จะจัดให้มีโครงการอบรมกรีดยางในปีงบประมาณ 2555เพิ่มอีก 4 รุ่นและยังจะเพิ่มโครงการต่างๆที่เกษตรกรมีความต้องการตามที่ศปจ.ชัยภูมิเสนอแนะ อาทิ การผลิตยางชำถุงใช้เอง การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นต้น ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มเติมนอกเหนือจากโครงการต่างๆที่ทาง กฟผ.ได้จัดทำอยู่แล้วมากมายนับเป็นความสำเร็จอีกขั้นที่สกย.เรายังเป็นที่พึ่งสำหรับพี่น้องชาวสวน ยางพาราและเป็นที่ไว้วางใจและยอมรับจากหน่วยงานภายนอกซึ่งควรดำรงรักษาไว้ เช่นนี้ตลอดไป

เริ่มการอบรมแล้วรุ่นที่1ประจำปี 2555

เริ่มบทเรียนแรก การลับมีดกรีดยาง

วิทยากรผู้ช่วย ติวเข้มแบบรายตัว

การกรีดยางอย่างถูกวิธี

บรรยากาศการอบรม

ความตั้งใจจริงของผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่5แล้ว

ยิ้มแย้มแจ่มใส ผู้เข้ารับการอบรมกำลังร่วมรับฟังการบรรย่ยเรื่องยางพารา และทำกิจกรรมของสมาชิกในกลุ่ม 

ไม่มีความคิดเห็น: