วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 4 / 2555


                  ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ นำโดยนายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/ 2555 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา10.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
                  ท้งนี้เพื่อชี้แจงคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้คณะอนุกรรมการทราบ วัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งรายละเอียดโครงการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งหลักเกณการสมัครเข้าร่วมโครงการ และพิจารณากำหนดวันเวลารับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางจังหวัดชัยภูมิ  เริ่มตั้งแต่วันที่3 เมษายน 2555 ถึงวันที่30ธันวาคม  2555นี้
สนใจสมัครได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ โทร 044-813314
นายบรรยงค์ วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ เปิดประชุม

นายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ เลขาคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางจังหวัดชัยภูมิ ชี้แจงรายงานต่อที่ประชุม

ภาพบรรยากาศการประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชัยภูมิ

ผลการประชุมนัดแรกผ่านลุล่วงไปด้วยดี

ไม่มีความคิดเห็น: