วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ศปจ.ชัยภูมิฉบับที่ 6/2554


         ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดจัดทำแปลงกิ่งตาในโรงเรียนตามโครงการสาธิตยางพาราแปลงกิ่งตาในโรงเรียน 50 ปี สกย. โดยร่วมกับทางโรงเรียนบุ่งเวียนวิทยา ม.3 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต 3 จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมหลักสูตรการติดตายางและการผลิตพันธ์ยางใช้เอง” ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2554 ให้กับเด็กนักเรียน เยาวชน ผู้ประกอบอาชีพชาวสวนยางพาราและผู้สนใจ รวมจำนวน 32คน
          ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทักษะด้านอาชีพที่มันคงในด้านอาชีพการทำสวนยางพารา ให้กับเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาชุมชนและประเทศต่อไปและเกษตรกรผู้สนใจ ซึ่งอาชีพการทำสวนยางพาราในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพหลักและสร้างรายได้สูงให้กับเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิ และยังช่วยพัฒนาสิ่ง แวดล้อมและโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ตำบลโป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องและเป็นการลดปัญหาขาดแคลนต้นพันธุ์ยาง ซึ่งมีราคาสูงมากกว่าต้นละ 100บาทในปัจจุบันและเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจที่ดีต่ออาชีพการทำสวนยาง มีความสามารถในการผลิตยางชำถุงใช้เอง มีแหล่งผลิตพันธุ์ยางเพิ่มขึ้นและช่วยให้ราคาต้นกล้ายางชำถุงมีราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นและที่สำคัญช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งตัวเองได้ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสวนยางได้และทำให้อาชีพการทำสวนยางพารายั่งยืนยาวนานที่สุด
                  จากบทบาทและภารกิจที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า สกย.เรายังเป็นที่พึ่งสำหรับพี่น้องชาวสวน ยางพาราและเป็นที่ไว้วางใจและยอมรับจากหน่วยงานภายนอกซึ่งควรดำรงรักษาไว้ เช่นนี้ตลอดไป
ผอ.รร.บุ่งเวียนกล่าวเปิดการอบรมติดตายาง หลักสูตร”การติดตายางและการผลิตพันธ์ยางใช้เอง” 

นายทศพล จันทร์ชฎา พนักงานสงเคราะห์สวนยาง จ.ชัยภูมิ บรรยายให้ความรู้หลักสูตร”การติดตายางและการผลิตพันธ์ยางใช้เอง”

คณะครู อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการยางโรงเรียน ความสนใจกิ่งตายาง


นายเสวียน เลิศนอก วิทยากรผู้ช่วย ซึ่งเคยอบรมกับสำนักงานปัจจุบันได้ประกอบอาชีพทำแปลงกล้ายางในเขตอ.เมืองชัยภูมิ กว่า 40,000 ต้น ขายราคาสั่งจองกว่า 60 บาท

เริ่มฝึกปฏิบัติการเฉือนกิ่งตายาง

การเลือกแผ่นตาที่สมบูรณ์ ที่เหมาะแก่การติดตา โดยนายสวียน เลิผสนอก

สาธิตวิธีการพันตายางอย่างมืออาชีพ

กลุ่มนี้มาจากแปลงเพาะกล้ายางจริงๆนะเนี่ย เจ้านายไม่ปลื้ม ต้องอบรมก่อน

สำเร็จกันแล้วเย่!

ไม่มีความคิดเห็น: