วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 5/2554


         ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดอบรมหลักสูตร”การกรีดยางและการผลิตยางแผ่นคุณภาพดี” ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ตำบลซับสีทอง จำนวน 60 คน ในโครงการพัฒนาอาชีพชุมชนในพื้นที่ตำบลซับสีทอง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ วันที่20-24 มิถุนายน 2554 ณ อาคารห้องประชุมซับสีทอง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ
          ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และภูมิปัญญา ทักษะด้านอาชีพที่มันคงในด้านอาชีพการทำสวนยางพารา ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักและรายได้หลักของชาวตำบลซับสีทอง อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิและเป็นการลดปัญหาขาดแคลนแรงงานกรีด ยาง ปัญหาการกรีดยางต้นเล็ก หน้ากรีดยางเสียหายและที่สำคัญช่วยให้อาชีพสวนยางพารายั่งยืนยาวนานที่สุด
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง
         โดยศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิได้สนับสนุนงบประมาณในส่วนที่ขาดอาทิ สนับสนุนวิทยากรคือนายทศพล จันทร์ชฎา นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
          ซึ่งโครงการดังกล่าวประสพความสำเร็จด้วยดีและเป็นการต่อยอดให้เกิดโครงการอบรมกรีดยางร่วม และจุดประเด็นให้หน่วยงานอื่นๆสนใจอีกมากอาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิอีกรุ่นในช่วง11-15กรกฎาคม 2554 นี้


โครงการอบรมกรีดยาง

ผู้เข้าอบรมฝึกกรีดยาง

ร่วมถ่ายรูปร่วมกันหลังจากอบรมเสร็จ

รุ่นยางภูแลนคา54

น้องๆดีเจและพนักงานสาวๆมาช่วยลงทะเบียน


ไม่มีความคิดเห็น: