วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 8/2555


การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน


ฝึกอมรมเจ้าของสวนยาง“หลักสูตรการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน”

 จากการที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการให้กับเกษตรกรในการปลูกสร้างและดูแลรักษาสวนยางในโครงการบำรุงรักษาสวนยางและการกรีดยางอย่างถูกวิธีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางเองและมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากกำหนดระยะเวลาสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางมีเกษตรกรส่วนหนึ่งพ้นสงเคราะห์จากความดูแลของสำนักงาน
          ดังนั้นศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิจึงเห็นความสำคัญในฝึกอมรมเจ้าของสวนยาง “หลักสูตรการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน” ให้กับเจ้าของสวนยางที่พ้นสงเคราะห์ขึ้นเพื่อให้สามารถจัดการดูแลรักษาสวนยางจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน จนถึงการกรีดยาง และการจัดการเรื่องผลผลิต  ซึ่งจะนำพาเกษตรกรชาวสวนยางให้สามารถอันจะนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันคือมีความมั่นคงในอาชีพการทำสวนยาง
 รุ่นที่1 วันที่10 พฤษภาคม 2555 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ รุ่นที่ 2 วันที่18 พฤษภาคม 2555 ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ รวมทั้ง 2รุ่น 144 คน


บรรยายการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน

ครูยาง เกษตรกรหัวก้าวหน้า ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์


เกษตรให้ความสนใจร่วมเข้ารับฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน

ไม่มีความคิดเห็น: