วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 12 / 2555



งานวันพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือภัยแล้งปี2555

จังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ในการเร่งรัดจัดหาแหล่งน้ำให้ทัวถึง พร้อมกับส่งเสริมการใช้ประโยน์จากการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ ในปี2555นี้ได้จัดในวันที่ 26 พฤษภาคม 2555 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานวันพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือภัยแล้งปี2555 ณ บ้านหนองเขื่อง(กุดตุ้ม) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณะสุข(นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 

โดยมีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณะสุข(นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์)  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
ในโอกาสนี้ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกร้านจัดนิทรรศการในงานดังกล่าวด้วย
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณะสุข(นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณะสุข(นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์)เยี่ยมชมร้านนิทรรศการศปจ.ชัยภูมิ พูดคุยกับนายวีระ สาตรา พสย.7หัวหน้าทีม เกี่ยวกับยางพาราของจ.ชัยภูมิ

บรรยากาศในงาน

ไม่มีความคิดเห็น: