วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางแสดงข้อมูลด้านยางพาราปี 2554 จังหวัดชัยภูมิ


ตารางแสดงข้อมูลด้านยางพาราปี 2554
จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับ
อำเภอ
สวนยางอ่อน
สวนยางเปิดกรีด
จำนวนพื้นที่ทำการ
ผลิตทั้งหมด (ไร่)
จำนวนเกษตรกรที่
ขึ้นทะเบียน (ราย)
ช่วงฤดูกาลผลผลิต
ออกสู่ตลาด (เดือน)
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
(ตัน)/ปี
ปริมาณผลผลิต
(ตัน)
ราคายางพารา
(บาท/ตัน)
ราย
ไร่
ราย
ไร่
1.
เมือง
357
9,520.45
14
315
9,835.45
371
พค.-กพ.
0.23
72.45
109,000
2.
บ้านเขว้า
23
245
3
84
329
26
พค.-กพ.
0.23
19.32
109,000
3.
คอนสวรรค์
9
107
12
166
273
21
พค.-กพ.
0.23
38.18
109,000
4.
เกษตรสมบูรณ์
517
7,888.70
272
2,282
10,170.70
789
พค.-กพ.
0.23
524.86
109,000
5.
หนองบัวแดง
182
2,638.85
153
1445
4,083.85
335
พค.-กพ.
0.23
352.35
109,000
6.
จัตุรัส
9
92
-
-
92
9
พค.-กพ.
-
-
-
7.
บำเหน็จณรงค์
1
63
1
20
83
2
พค.-กพ.
0.23
4.6
109,000
8.
หนองบัวระเหว
11
244.40
9
135
379.40
20
พค.-กพ.
0.23
31.05
109,000
9.
เทพสถิต
225
2,915.50
33
474
3,389.50
258
พค.-กพ.
0.23
109.02
109,000
10.
ภูเขียว
49
527
12
190
717
61
พค.-กพ.
0.23
43.70
109,000
11.
บ้านแท่น
42
408
2
29
437
44
พค.-กพ.
0.23
6.67
109,000
12.
คอนสาร
425
10,974.75
324
3,454
14,428.75
749
พค.-กพ.
0.23
794.42
109,000
13.
แก้งคร้อ
152
3,114
4
98
3,212
156
พค.-กพ.
0.23
22.54
109,000
14.
ภักดีชุมพล
146
2,168
4
42
2,210
150
พค.-กพ.
0.23
9.66
109,000
15.
เนินสง่า
1
15
11
100
115
12
พค.-กพ.
0.23
23.0
109,000
16.
ซับใหญ่
3
32
-
-
32
3
พค.-กพ.
-
-
-
รวม
2,152
40,953.65
854
8,834
49,787.65
3,006
พค.-กพ.
0.23
2,031.82


ที่มา : ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ  ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
หมายเหตุ : ใช้แบบฟอร์ม 1 ชุด ต่อ 1 ปี                                                                                    หมายเหตุ      -ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (ตัน/ปี) ที่มาจาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2552  225 กก./ไร่
-ราคายางพารา (บาท/ตัน) ที่มาจาก ราคาตลาดยางหาดใหญ่ ปี 52-54 ยางแผ่นดิบชั้น 3   โดยเฉลี่ย

ไม่มีความคิดเห็น: