วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 17 / 2555


(นายอั้น ภู่รุ่งฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติมาพบปะกับคณะคณะวิทยากรครูยางและกล่าวให้โอวาท)


  • สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครราชสีมา และศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมครูยางประจำปี 2555 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูยางหลักสูตรวิทยากรการกรีดยางพารา
ครูยางต่างให้ความสนใจและสอบถามถึงสถานการณ์ยางพารา

การกรีดยางพาราเป็นอีกทักษะหนึ่งที่เกษตรกรเจ้าของสวนยางต้องฝึกฝนเรียนรู้ถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ เพราะถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง  ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณผลผลิต รายได้ของเกษตรกรเพื่อให้ต้นยางสามารถให้ผลผลิตแก่เกษตรกรได้ตลอดระยะเวลา  ๒๕-๓๐ ปี 
ครูยางซึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จึงควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้ทำการถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง  ดังนั้นสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ครูยางเพื่อนำไปใช้เผยแพร่ในพื้นที่และเป็นวิทยากรในการอบรมการรกรีดยางพารา
ครูยาง สกย.จ.นครราชสีมา และ ศปจ.ชัยภูมิ จำนวน ๒๕ คน
  • สถานที่จัดการฝึกอบรมเข้มในครั้งนี้คือสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓ (นครราชสีมา)  ต.จอหอ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยงงานที่ร่วมทำ mou กับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเรา
  • ทีมงานทีมวิทยากรครั้งนี้นำทีมโดย
นายสมเจตน์  อริยกุลนิมิต  ผช.ผอ.สกย.จ.นครราชสีมา
นายโกมล  อินทนุพัฒน์     หผ.ปฏิบัติการ  สกย.จ.นครราชสีมา
นายพงศ์ศักดิ์  ธรรมวิสุทธิ์  พสย.๕  สกย.จ.นครราชสีมา
นายทศพล  จันทร์ชฎา      พสย.๕  ศปจ.ชัยภูมิ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นวิทยากรกรีดยางพาราได้อย่างถูกวิธี
         จังหวัดนครราชสีมามีแรงงานกรีดยางที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
         สวนยางที่เปิดกรีดในความรับผิดชอบของ สกย.จ.นครราชสีมา มีอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต ยาวนานขึ้น
ภาพบรรยากาศการอบรมวิทยากรกรีดยางครูยาง สกย.นครราชสีมา

นายสมเจตน์ อริยกุลนิมิต ผช.ผอ.สกย.จ.นครราชสีมา เริ่มบรรยายหลักสูตรวิทยากรการกรีดยางพารา 

ฝึกการพูดต่อหน้าชุมชนและการถ่ายทอดความรู้

ครูยางสาวจากโคราชและชัยภูมิร่วมอธิบายหลักการลับมีดกรีดยาง

ฝึกอธิบายการลับมีดกรีดยางครูยางจากศปจ.ชัยภูมิ

เตรียมความพร้อมก่อนการบรรยายการกรีดยาง


อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยครบรอบ20ปี ร่วมให้การสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับการอบรมวิทยากรครูยางและในฐานะทำMOUกับสกย.นครราชสีมา ปลูกยางพารา100ไร่

นายพงศ์ศักดิ์ ธรรมวิสุทธิ์ พสย.๕ สกย.จ.นครราชสีมา วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องกายวิภาคต้นยางพาราและการกรีดยางพารา

คุณฉัตรชัย พงษ์ศิริ ครูยางจ.ชัยภูมิอดีตนายตำรวจปัจจุบันเป็นเกษตรกรเจ้าของสวนยางพารา อ.เทพสถิตและทำหน้าที่ครูยาง 

ถ่ายภาพที่ระลึกหลังเสร็จสิ้นการอบรม

ไม่มีความคิดเห็น: