วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

อย่า...ใช้พื้นที่นา ดินเค็ม ดินด่างปลูกยางไม่ได้ผล

อย่า...ใช้พื้นที่นา ดินเค็ม ดินด่างปลูกยางไม่ได้ผล ใช้พื้นที่ที่มีศักยภาพ กรมฯ วิจัยแล้วปลูกได้ผลชัวร์ ให้น้ำยาง 25 ปี
ปลูกยางในพื้นที่ไม่เหมาะสม ต้นทุนสูง ย้ำ! ใช้พื้นที่ที่มีศักยภาพที่กรมวิชาการเกษตรวิจัยแล้วปลูกได้ผล ให้น้ำยางถึง 25 ปี
นายสุขุม วงษ์เอก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรที่คิดจะปลูกยางในพื้นที่นา พื้นที่ดินเค็ม หรือดินด่าง แม้จะทำการยกร่องแล้วก็ตามจะปลูกไม่ได้ผล ต้นยางไม่โต แคระแกร็น แม้ช่วงแรกอาจเจริญเติบโตได้ดี แต่พอต้นยางมีขนาดโตขึ้น 4-5 ปี รากยางหยั่งลึกลงดินในช่วงฤดูฝนจึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขังรากยาง มีผลทำให้ต้นยางยืนต้นตายในที่สุด นอกจากนี้ในพื้นที่ดินเค็มหรือดินด่างก็ไม่เหมาะสมและไม่แนะนำให้เกษตรกรปลูกยาง
จากงานวิจัยของสถาบันวิจัยยาง ได้มีการสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพเหมาะสำหรับการปลูกยางในระดับต่างๆ เป็นรายอำเภอ รายจังหวัดของทั้งภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยได้ประชาสัมพันธ์แนะนำให้เกษตรกรได้ทราบทั่วกันมาโดยตลอด แต่เนื่องจากกระแสการปลูกยางพารามาแรงมากในขณะนี้ ประกอบกับราคายางที่พุ่งสูงทะลุ 100 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรที่อยู่ทั่วทุกภาคหันมาปลูกยางมากขึ้น สถาบันวิจัยยางจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น หากเกษตรกรปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมแล้วย่อมส่งผลกระทบและทำความเสียหายต่อการผลิตยางพาราและเศรษฐกิจของประเทศได้ นายสุขุมกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: