วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
นายสุขุม วงษ์เอก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ยางพาราต้องการธาตุอาหารในปริมาณที่แตกต่างกันตามอายุชนิดของดินและพันธุ์ยาง หากเกษตรกรปลูกยางในดินที่มีสภาพเหมาะสมจะส่งผลให้เปิดกรีดได้เร็วและให้ผลตอบแทนสูง ดินจึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิต ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใส่ปุ๋ยนอกเหนือจากการเลือกใช้พันธุ์ยาง และการจัดการสวนยาง ดังนั้น การใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นยางเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตจึงต้องคำนึงถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งเกี่ยวกับกับความสมดุลของธาตุอาหารในดิน ทั้งนี้เนื่องจากในการกรีดยางแต่ละครั้งจะมีการสูญเสียธาตุอาหารไปกับน้ำยาง หากไม่มีการใส่ปุ๋ยเพื่อชดเชยธาตุอาหาร จะทำให้ขาดความสมดุลของธาตุอาหารในดิน ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยางและการให้ผลผลิต ดังนั้น การใส่ปุ๋ยจึงต้องใส่ให้เหมาะสมกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความต้องการของยางพารา หรือที่เรียกว่า ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ผลจากงานวิจัยของสถาบันวิจัยยาง โดย นางนุชนารถ กังพิศดาร ผู้อำนวยการส่วนการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้แนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินสำหรับสวนยางหลังเปิดกรีด ซึ่งจำเป็นจะต้องทราบว่า ดินที่ปลูกยางมีธาตุอาหารเท่าไร ต้องใส่ในปริมาณเท่าไรและต้องใส่อย่างไร วิธีการโดยเก็บตัวอย่างดินปลูกยาง เพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน แปลผลวิเคราะห์ดิน และนำมาประเมินความต้องการธาตุอาหารที่ใส่ให้แก่ต้นยางโดยพิจารณาร่วมกับผลการทดลองปุ๋ยเพื่อแนะนำการใส่ปุ๋ย สามารถแนะนำได้ 12 แบบ พร้อมทั้งบอกปริมาณแม่ปุ๋ยที่นำมาผสมและอัตราปุ๋ยที่ใช้โดยเกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยใช้ได้เองตามที่ต้องการ ที่นอกจากช่วยลดต้นทุนแล้วยังสามารถแก้ปัญหาปุ๋ยด้อยคุณภาพ ทั้งนี้การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเป็นการใส่ปุ๋ยเฉพาะพื้นที่ ตรงกับความต้องการปริมาณธาตุอาหารของต้นยาง ช่วยลดต้นทุน และแก้ปัญหาปุ๋ยด้อยคุณภาพ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสูงสุด
นายสุขุม ยังเผยว่า การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสำหรับเกษตรกร เนื่องจากสถาบันวิจัยยางได้จัดทำคู่มือ พร้อมกับปัจจุบันมีจุดตรวจสอบดินอย่างง่าย ของภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกษตรกรสามารถตรวจสอบดินได้เอง ซึ่งขณะนี้ได้มีการขยายผลการดำเนินงานในบางพื้นที่แล้ว โดยเกษตรกรสามารถขอรับแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยในสวนยาง หรือขอคำแนะนำได้ที่ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร โทร.0 2579 1576 หรือขอรับที่ศูนย์วิจัยยาง ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต และสำนักตลาดกลางยางพารา กรมวิชาการเกษตร ตามจังหวัดต่างๆ หรือดูข้อมูลวิชาการ ติดตามราคายาง ถามปัญหาทางหน้าเว็บบอร์ดที่ www.rubberthai.com Call center 1174

ไม่มีความคิดเห็น: