วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปจ.ชัยภูมิ ฉบับที่ 22 / 2555


ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมอบรมเกษตรกรหลักสูตร การกรีดยางพาราอย่างถูกวิธีกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง ๒ รุ่น  ดังนี้
รุ่นที่ ๑ อบรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๔ –  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป้าหมาย ๕๐ คน ผ่านเกณฑ์ ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง จำนวน ๔๖ คน
รุ่นที่ ๒ อบรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๗ –  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  เป้าหมาย ๕๐ คน ผ่านเกณฑ์ ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง จำนวน ๔๔ คน
รวมทั้งสิ้น 100 คน ซึ่งเป็นการบูรณาการและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาการจำกัด ด้นงบประมาณ และบุคลากรได้เป็นอย่างดี และเหนือสิ่งอืนใดยังผลประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ให้สามารถประกอบอาชีพชาวสวนยางพาราได้อย่างยั่งยืนต่อไป
ประมวลภาพกิจกรรม
ฝึกการลับมีดกรีดยาง
เกษตรกรให้ความสนใจ ตั้งใจการอบรมเป็นอย่างดี
ฝึกกรีดยางอย่างถูกวิธี
นายอำนวย ทองปากพนัง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยาง จ.ชัยภูมิ พบปะกับผู้เข้ารับการอบรมกรีดยาง ทั้ง 2 รุ่น
ฝึกปฏิบัติการทำยางแผ่นชั้นดี
ภาพรวมการอบรมรุ่นที่1
ภาพรวมการอบรมรุ่นที่2

ไม่มีความคิดเห็น: