วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โครงการส่งเสริมปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ ๓

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วัน เวลา และสถานที่ วิธีการยื่นขอรับการสงเคราะห์และการให้สงเคราะห์
ในโครงการส่งเสริมปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ ๓
---------------------------------------------------------
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ดำเนินโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางมาตรา ๒๑ ทวิ (โครงการ ๘๐๐,๐๐๐ ไร่) ไว้แล้วนั้น
ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วัน เวลา สถานที่ วิธีการยื่นขอรับการสงเคราะห์ และวิธีการให้สงเคราะห์ตามโครงการส่งเสริมการปลูกยางดังกล่าว ดังต่อไปนี้
๑. หลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับการสงเคราะห์ปลูกยางพารา
๑.๑ จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
๑.๒ จะต้องเป็นผู้ไม่มีสวนยางพารามาก่อน
๑.๓ จะต้องเป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่ ๒ ไร่ขึ้นไป และมีหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น สปก ๔-๐๑ก ,โฉนดที่ดิน เป็นต้น ที่ดินมีสภาพเหมาะสมในการปลูกยางพารา และมีพื้นที่อยู่ในประกาศของกรมวิชาการเกษตร
๒. วัน เวลา และสถานที่ยื่นขอรับการสงเคราะห์ปลูกยางพารา
๒.๑ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.ยื่นขอได้ ณ ศาลาประชาคมในบริเวณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
๒.๒ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ (เฉพาะวันเวลาราชการ) ยื่นขอได้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ เลขที่ ๓๐๑/๔-๕ ถนนนนทนาคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
๓. วิธีการยื่นขอรับการสงเคราะห์ปลูกยางพารา
๓.๑ จัดเตรียมเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ตามข้อ ๑.๓ พร้อมคัดสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ
๓.๒ จัดเตรียมบัตรประชาชน หรือ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้พร้อมคัดสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง ๑ ฉบับรวมทั้งเอกสารอื่นที่จำเป็นถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น
๔. วิธีการให้การสงเคราะห์ปลูกยางพารา
๔.๑ จะพิจารณาให้การสงเคราะห์รายละไม่เกิน ๑๕ ไร่ ตามลำดับก่อนหลังของการยื่นขอรับการสงเคราะห์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้การสงเคราะห์ปลูกยางพารา ๓,๒๐๐ ไร่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้การสงเคราะห์ปลูกยางพารา ๕,๒๒๕ ไร่ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ให้การสงเคราะห์การปลูกยางพารา ๕,๒๒๕ ไร่
๔.๒ ให้การสงเคราะห์ ๓,๕๒๙ บาท / ไร่โดยจะจ่ายเป็นวัสดุ เช่น พันธุ์ยาง ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

/หากมีข้อสงสัย.....


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการสงเคราะห์สวนยางจังหวัดชัยภูมิ โทร.๐๔๔-๘๑๓๓๑๔ , ๐๘๑-๑๗๔๗๘๑๔ , ๐๘๖-๑๕๗๙๒๐๕
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น: